کوک سنتور ایرانی در دستگاه‌های مختلف با تیونر


January 20, 2024
iptables traversing tables chains linux
فواصل پرده‌های موسیقی

دستگاه شور

آواز‌های ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی از متعلقات دستگاه شور بوده و دارای کوک یکسان با دستگاه شور هستند. در این راهنما، خرک اول سیم‌های زرد دو بِکار کوک شده و خرک اول با سایر خرک‌ها در یک ردیف قرار نمی‌گیرد.

سیم‌های زرد

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر کُرن koronD
۶ دو بِکار C
۵ سی بِمُل B♭
۴ لا کُرن Akoron or (G♯+50) or (A♭+50)
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ دو بِکار C

سیم‌های سفید

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر بِکار D
۶ دو بِکار C
۵ سی بِمُل B♭
۴ لا کُرن Akoron or (G♯+50) or (A♭+50)
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می کُرن koronE

سیم‌های سفید پشت خرک

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر بِکار D
۶ دو بِکار C
۵ سی بِمُل B♭
۴ لا بِمُل A♭
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می کُرن koronE


دستگاه نوا

دستگاه نوا هم عینا مانند دستگاه شور (شور سل) کوک می‌شود. فقط کوک خرک‌های هفتم با شور فرق دارد.

سیم‌های زرد

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۷ ر بِکار koronD

سیم‌های سفید

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۷ ر کُرن koronD

سیم‌های سفید پشت خرک

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۷ ر کُرن koronD


دستگاه همایون

آواز اصفهان از متعلقات دستگاه همایون است و مثل دستگاه همایون کوک می‌شود. برای اجرای برخی از قطعات مانند چهارمضراب اصفهان در کتاب سی قطعه چهارمضراب “می‌” خرک اول زرد هم مانند “می‌” خرک اول سفید کُرُن کوک می‌شود.

سیم‌های زرد

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر بِکار D
۶ دو بِکار C
۵ سی بِکار B
۴ لا کُرن koronA
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می بِکار E

سیم‌های سفید

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر بِکار D
۶ دو بِکار C
۵ سی بِکار B
۴ لا کُرن koronA
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می کُرن koronE

سیم‌های سفید پشت خرک

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر بِکار D
۶ دو بِکار C
۵ سی بِکار B
۴ لا بِمُل A♭
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می کُرن koronE


دستگاه ماهور

در این دستگاه برای تنظیم خرک چهارم باید خرک چهارم را کمی به سمت راست بکشیم تا بتوانیم سیم‌های سفید را بکار و پشت خرک را بِمُل کوک کنیم.

سیم‌های زرد

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر بِکار D
۶ دو بِکار C
۵ سی بِمُل B♭
۴ لا بِکار A
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می بِکار E

سیم‌های سفید

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر کُرن koronD
۶ دو بِکار C
۵ سی بِمُل B♭
۴ لا بِکار A
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می بِکار E

سیم‌های سفید پشت خرک

خَرک نت فارسی نت انگلیسی
۹ فا بِکار F
۸ می بِمُل E♭
۷ ر کُرن koronD
۶ دو بِکار C
۵ سی بِمُل B♭
۴ لا بِمُل A♭
۳ سل بِکار G
۲ فا بِکار F
۱ می بِکار Efarsi سنتور